Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2022

(15-09-2022)
Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2022, kèm theo Thông báo số 264/TB-PHCN, ngày 14/09/2022

Các tin khác