Phòng ban

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
 

 
Chức năng - Nhiệm vụ
Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác hành chính của bệnh viện.

Tổ chức cán bộ
Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.  Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

Hành chính –Quản trị
Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện  theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định. Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô. Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 


 
Chức năng - Nhiệm vụ
Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán trong bệnh viện.

Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. Hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định. Tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện. Tổ chức và thực hiện công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng chế độ hiện hành.

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất; Tổng hợp phân tích số liệu hoạt động tài chính của bệnh viện. Tổ chức bảo quản lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện


 
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
 
  • Công tác kế hoạch
Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới.
Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.
  • Công tác chỉ đạo tuyến
Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới. Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học. Định kỳ sơ kế, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên. Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế bệnh viện
 
Tổ chức nhân sự:
  • Trưởng phòng KHTH&CĐT: Ths.Bs. Lý Thị Lan Hương
  • Nhân lực: gồm 8 người: 02 bác sĩ, 01 cử nhân kỹ thuật, 03 cử nhân điều dưỡng, 01 chuyên viên công tác xã hội, 01 chuyên viên công nghệ môi trường.

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG


 
Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành, giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện và công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
  • Nhiệm vụ:
Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn quy định , quy trình chuyên môn kĩ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện.
Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện và công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện
Tham gia công tác đào tạo,  nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng trong chăm sóc người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn
Đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên đến hoạt động điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn
Định kì sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện.
  • Tổ chức nhân sự :
Phó trưởng phòng phụ trách: CNĐD Bùi Thị Thủy
Nhân lực gồm 06 người : 03 CNĐD, 03 Hộ lý