PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG - KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG - KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
 
Phòng điều dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện và công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.


 
Nhiệm vụ
Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng) nữ hộ sinh kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định. Đôn đốc, kiểm tra y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa. Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động y tế (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện. Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn bệnh viện. Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn bệnh viện. Bảo đảm vệ sinh bệnh viện sạch đẹp. Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Huấn luyện, nghiên cứu khoa học về công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện