PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 
Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán trong bệnh viện.
 

 
Nhiệm vụ
Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. Hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định. Tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện. Tổ chức và thực hiện công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng chế độ hiện hành.
 
Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất; Tổng hợp phân tích số liệu hoạt động tài chính của bệnh viện. Tổ chức bảo quản lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện