Quyết định 2122/QĐ-BYT, ngày 01/08/2022 của Bộ Y tế

(04-08-2022)
Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn
Quyết định 2122/QĐ-BYT, ngày 01/08/2022 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn:
Theo đường link sau: 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2122-QD-BYT-2022-chan-doan-va-dieu-tri-sau-nhiem-COVID19-o-nguoi-lon-524317.aspx
Các tin khác