Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2022

(15-09-2022)
Thực hiện quyết định số 1265/QĐ-SYT, ngày 15/08/2022 của Sở Y tế Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức
Căn cứ Kế hoạch số 251/KH-BVPHCN, ngày 06/09/2022 về việc tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế năm 2022
Bệnh viện Phục hồi chức năng thông báo xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2022 như sau:Các tin khác