THÔNG TƯ 05/2022/TT-BYT, ngày 01/08/2022 của Bộ Y tế

(04-08-2022)
Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
Thông tư số 05/2022/TT-BYT, ngày 01/08/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.
Theo đường link sau:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-05-2022-TT-BYT-huong-dan-Nghi-dinh-98-2021-ND-CP-quan-ly-thiet-bi-y-te-499978.aspx?newsid=41846&ui=09pFM05UWTROQTTW&pi=09pBeU1pMHdPQzB3TkMweE5DMDBNdzTW&ci=258526622
Các tin khác