Thư mời tham gia dịch vụ tư vấn thẩm định giá " Văn phòng phẩm 2023"

(14-03-2023)
Thư mời quan tâm số 164/TM-BVPHCN về dịch vụ tư vấn thẩm định giá thuộc dự toán mua sắm "Văn phòng phẩm năm 2023". (đính kèm file phụ lục 2)
Các tin khác