Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của người dự tuyển viên chức

(15-09-2022)
Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của người dự tuyển, kèm theo Thông báo số 264/TB-BVPHCN, ngày 14/09/2022 của Bệnh viện Phục hồi chức năng

Các tin khác