THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VỀ KHẢ NĂNG TÌNH DỤC

Đăng vào ngày 07/03/2024 lúc: 14:30 1738 lượt xem
 1. Lượng giá chức năng tình dục nam giới

Dựa theo chỉ số quốc tế về chức năng cương dương (Internation Index Erectil Function- IIEF)

Từ năm 1997, Thang điểm IIEF đã được áp dụng rộng rãi và giúp cho lượng hóa thông tin trong vấn đề chẩn đoán và xếp loại độ nặng nhẹ của rối loạn cương dương và suy giảm chức năng tình dục của nam giới. Đây là thang điểm rất có giá trị thực tiễn trong lâm sàng và nghiên cứu, đã được quốc tế hóa. Thang điểm IIEF đánh giá 5 lĩnh vực đời sống tinh dục của nam giới.

 • Chức năng cương cứng của dương vật (6 câu hỏi)
 • Độ khoái cảm (2 câu hỏi)
 • Ham muốn tình dục (2 câu hỏi)
 • Sự thỏa mãn trong giao hợp (3 câu hỏi)
 • Sự thỏa mãn toàn diện (2 câu hỏi).

Bảng 1. Thang điểm lượng giá chức năng tình dục nam giới IIEF

TT Câu hỏi Câu trả lời Điểm
1 Trong 4 tuần qua bạn có thường cương được dương vật trong lúc hoạt động tình dục hay không? Không hoạt động tình dục/không giao hợp 0
Hầu như không bao giờ/không bao giờ 1
Dưới 1/2 số lần 2
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần) 3
Hầu hết (trên 1/2 số lần 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
2 Trong 4 tuần vừa qua, khi bạn có cương dương vật do kích thích tình dục. Dương vật của bạn có đủ cứng để đưa và âm đạo không? Không hoạt động tình dục/không giao hợp 0
Gần như không bao giờ/không bao giờ 1
Dưới 1/2 số lần 2
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần) 3
Hầu hết (trên 1/2 số lần 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
3 Trong 4 tuần vừa qua, khi bạn muốn giao hợp, bạn đưa được dương vật vào âm đạo phụ nữ không? Không hoạt động tình dục/không giao hợp 0
Hầu như không bao giờ/không bao giờ 1
Dưới 1/2 số lần 2
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần) 3
Hầu hết (trên 1/2 số lần 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
4 Trong suốt 4 tuần vừa qua, suốt trong lúc giao hợp, bạn có duy trì được độ cương sau khi đã đưa được dương vật vào âm đạo phụ nữ hay không? Không hoạt động tình dục/không giao hợp 0
Hầu như không bao giờ/không bao giờ 1
Dưới 1/2 số lần 2
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần) 3
Hầu hết (trên 1/2 số lần 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
5 Trong 4 tuần vừa qua, bạn có thấy khó khăn khi duy trì cương dương vật để giao hợp trọn vẹn không? Không hoạt động tình dục/không giao hợp 0
Hầu như không bao giờ/không bao giờ 1
Dưới 1/2 số lần 2
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần) 3
Hầu hết (trên 1/2 số lần) 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
6 Trong 4 tuần vừa qua, bạn ước lượng sự tin tưởng mà bạn có được trong việc duy trì cương dương vật như thế nào Rất ít/không có 0
Ít 1
Vừa phải 2
Cao 3
Rất cao 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
7 Trong 4 tuần vừa qua bạn có bao nhiêu lần giao hợp? Không lần nào 0
1-2 lần 1
3-4 lần 2
5-6 lần 3
7-10 lần 4
Hơn 11 lần 5
8 Trong 4 tuần vừa qua bạn có thấy thỏa mãn khi giao hợp không? Không giao hợp 0
Hầu như không bao giờ 1
Dưới 1/2 số lần 2
Khoảng 1/2 số lần 3
Hầu hết (trên 1/2 số lần) 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
9  Trong 4 tuần vừa qua bạn có thấy thích thú khi giao hợp không? Không giao hợp 0
Hầu như không bao giờ 1
Không thích lắm 2
Tàm tạm 3
Rất thích thú 4
Cực kỳ thích thú 5
10 Trong 4 tuần vừa qua, khi được kích thích tình dục hay giao hợp, bạn có xuất tinh hay không? Không hoạt động tình dục/không giao hợp 0
Hầu như không bao giờ 1
Dưới 1/2 số lần 2
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần) 3
Hầu hết (trên 1/2 số lần 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
11 Trong 4 tuần vừa qua khi được kích thích tình dục hay giao hợp, bạn có cảm giác cực khoái hay không? Không giao hợp 0
Hầu như không bao giờ 1
Dưới 1/2 số lần 2
Khoảng 1/2 số lần 3
Hầu hết (trên 1/2 số lần 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
12 Trong 4 tuần vừa qua, bạn có thấy ham muốn tình dục không? Hầu như không bao giờ 1
Dưới 1/2 số lần 2
Khoảng 1/2 số lần 3
Hầu hết (trên 1/2 số lần 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
13 Trong 4 tuần vừa qua, sự ham muốn tình dục  của bạn gia tăng đến mức độ nào? Rất ít/không có 1
Ít 2
Vừa phải 3
Cao 4
Rất cao 5
14 Trong 4 tuần vừa qua, bạn có thấy hài lòng với cuộc sống tình dục của mình không? Không hài lòng 1
Hơi hài lòng 2
Tạm hài lòng 3
Khá hài lòng 4
Rất hài lòng 5
15 Trong 4 tuần vừa qua, trong quan hệ tình dục với phụ nữ bạn có làm cho người phụ nữ hài lòng không? Rât ít/không có 1
Ít 2
Tạm hài lòng 3
Khá hài lòng 4
Rất hài lòng 5

 

Phân bố điểm cho từng lĩnh vực:

Lĩnh vực Câu hỏi Tổng số điểm
Chức năng cương dương vật 1,2,3,4,5,6 1-30
Thỏa mãn giao hợp 7,8,9 0-15
Tột đỉnh khoái cảm 10,11 0-10
Ham muốn tình dục 12,13 2-10
Thỏa mãn toàn diện trong đời sống tình dục 14,15 2-10

 

Phân loại rối loạn cường dương theo IIEF

Tổng điểm (30 điểm) Phân loại rối loạn cương dương
1-10 Nặng
11-16 Vừa
17-25 Nhẹ
26-30 Không có rối loạn chức năng cương dương

 

Đánh giá chung trong hoạt động tình dục của nam giới

Tổng điểm Phân loại sự suy giảm chức năng tình dục
6-20 Mức độ nặng
21-30 Mức độ trung bình
31-59 Mức độ nhẹ
60-75 Không có sự suy giảm chức năng tình dục

 

 1. Lượng giá chức năng tình dục của nữ giới

Đánh giá chức năng tình dục qua chỉ số FSFI (Female Sexual Function Index – FSFI). Thang điểm FSFI là một bảng gồm 19 câu hỏi, được sử dụng như một công cụ để đánh giá chức năng tình dục ở nữ giới. Thang này đánh giá 6 lĩnh vực trong đời sống tình dục ở nữ giới.

 • Ham muốn
 • Kích thích/hưng phấn
 • Tiết dịch âm đạo
 • Khoái cảm
 • Sự hài lòng
 • Sự đau rát

Bảng 2. Thang điểm đánh giá chức năng tình dục FSFI

TT Câu hỏi Câu trả lời Điểm
1 Trong 4 tuần vừa qua, bạn có thường cảm thấy ham muốn tình dục không? Hầu như không bao giờ/không bao giờ 1
Dưới 1/2 số lần 2
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần) 3
Hầu hết (trên 1/2số lần) 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
2 Trong 4 tuần vừa qua, sự ham muốn tình dục của bạn ở mức độ nào? Rất thấp (hầu như không) 1
Thấp 2
Vừa phải 3
Cao 4
Rất cao 5
3 Trong 4 tuần vừa qua, bạn có thường cảm thấy hưng phấn trong suốt quá trình hoạt động tình dục? Không giao hợp/không hoạt động tình dục 0
Hầu như không bao giờ/không bao giờ 1
Dưới 1/2 số lần 2
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần) 3
Hầu hết (trên 1/2số lần) 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
4 Trong 4 tuần vừa qua, sự hưng phấn của bạn trong hoạt động tình dục ở mức độ nào Không giao hợp/không hoạt động tình dục 0
Rất thấp (hầu như không) 1
Thấp 2
Vừa phải 3
Cao 4
Rất cao 5
5 Trong 4 tuần vừa qua, sự tin tưởng mà bạn có được vào sự hưng phấn trong hoạt động tình dục là như thế nào? Không giao hợp/không hoạt động tình dục 0
Tin tưởng rất thấp/không tin tưởng 1
Tin tưởng thấp 2
Tin tưởng trung bình 3
Tin tưởng cao 4
Tin tưởng rất cao 5
6 Trong 4 tuần vừa qua, bạn có thấy hài lòng với tình trạng hưng phấn của mình trong suốt quá trình hoạt động tình dục không Không giao hợp 0
Hầu như không bao giờ/không bao giờ 1
Dưới 1/2 số lần 2
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần) 3
Hầu hết (trên 1/2số lần) 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
7 Trong 4 tuần vừa qua, bạn có cảm thấy khó làm tiết dịch âm đạo trong giao hợp/hoạt động tình dục? Không giao hợp/không hoạt động tình dục 0
Hầu như không bao giờ/không bao giờ 1
Dưới 1/2 số lần 2
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần) 3
Hầu hết (trên 1/2số lần) 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
8 Trong 4 tuần vừa qua, bạn có cảm thấy khó làm tiết dịch âm đạo trong giao hợp/hoạt động tình dục? Không giao hợp/không hoạt động tình dục 0
Cực kỳ khó khăn/không thể 1
Rất khó 2
Khó 3
Hơi khó khăn 4
Không khó khăn 5
9 Trong 4 tuần vừa qua, bạn có thường xuyên duy trì được tình trạng tiết dịch âm đạo trong suốt quá trình giao hợp/hoạt động tình dục? Không giao hợp/không hoạt động tình dục 0
Hầu như không bao giờ/không bao giờ 1
Dưới 1/2 số lần 2
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần) 3
Hầu hết (trên 1/2số lần) 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
10 Trong 4 tuần vừa qua, bạn gặp khó khăn như thế nào trong việc duy trì sự tiết dịch âm đạo trong suốt quá trình giao hợp/hoạt động tình dục? Không giao hợp/không hoạt động tình dục 0
Cực kỳ khó khăn/không thể 1
Rất khó 2
Khó 3
Hơi khó khăn 4
Không khó khăn 5
11 Trong 4 tuần vừa qua, khi giao hợp/hoạt động tình dục, bạn có thường đạt được cực khoái không Không giao hợp/không hoạt động tình dục 0
Hầu như không bao giờ/không bao giờ 1
Dưới 1/2 số lần 2
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần) 3
Hầu hết (trên 1/2số lần) 4
Luôn luôn (hoàn toàn) 5
12 Trong 4 tuần vừa qua, khi giao hợp/hoạt động tình dục bạn gặp khó khăn như thế nào trong việc đạt cực khoái? Không giao hợp/không hoạt động tình dục 0
Cực kỳ khó khăn/không thể 1
Rất khó 2
Khó 3
Hơi khó khăn 4
Không khó khăn 5
13 Trong 4 tuần vừa qua, bạn hài lòng như thế nào về khả năng đạt cực khoái của bạn trong giao hợp/hoạt động tình dục Không giao hợp/không hoạt động tình dục 0
Rất không hài lòng 1
Hơi hài lòng 2
Tạm hài lòng 3
Khá hài lòng 4
Rất hài lòng 5
14 Trong 4 tuần vừa qua, bạn có thấy hài lòng với số lần giao hợp/hoạt động tình dục giữa bạn và bạn tình của bạn? Không giao hợp 0
Rất không hài lòng 1
Hơi hài lòng 2
Tạm hài lòng 3
Khá hài lòng 4
Rất hài lòng 5
15 Trong 4 tuần vừa qua, bạn có thấy hài lòng về mối quan hệ tình dục giữa bạn và bạn tình của bạn? Rất không hài lòng 1
Hơi hài lòng 2
Tạm hài lòng 3
Khá hài lòng 4
Rất hài lòng 5
16 Trong 4 tuần vừa qua, bạn có hài lòng với cuộc sống tình dục của bạn không? Rất không hài lòng 1
Hơi hài lòng 2
Tạm hài lòng 3
Khá hài lòng 4
Rất hài lòng 5
17 Trong 4 tuần vừa qua, bạn có thường xuyên bị đau rát hoặc khó chịu trong suốt quá trình giao hợp Không giao hợp 0
Luôn luôn/hoàn toàn 1
Hầu hết (trên 1/2 số lần) 2
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần) 3
Dưới 1/2 số lần 4
Hầu như không bao giờ/không bao giờ 5
18 Trong 4 tuần vừa qua, bạn có thấy khó chịu hoặc bị đau sau khi giao hợp? Không giao hợp 0
Luôn luôn/hoàn toàn 1
Hầu hết (trên 1/2 số lần) 2
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần) 3
Dưới 1/2 số lần 4
Hầu như không bao giờ/không bao giờ 5
19 Trong 4 tuần vừa qua, sự khó chịu hoặc đau rát trong quá trình giao hợp ở mức độ nào? Không giao hợp 0
Rất cao 1
Cao 2
Trung bình 3
Thấp 4
Rất thấp/hầu như không có 5

 

Các lĩnh vực tình dục và sự phân bố điểm số:

Lĩnh vực Câu hỏi Phạm vi điểm số Hệ số Điểm số

tối thiểu

Điểm số

tối đa

Ham muốn 1.2 1-5 0,6 1,2 6,0
Kích thích/hưng phấn 3.4.5.6 0-5 0,3 0 6,0
Tiết dịch âm đạo 7,8,9,10 0-5 0,3 0 6,0
Khoái cảm 11,12,13 0-5 0,4 0 6,0
Sự hài lòng 14,15,16 0-5 0,4 0 6,0
Sự đau rát 17,18,19 0-5 0,4 0 6,0

 

Đánh giá:

Điểm số mỗi câu hỏi là từ 0 đến 5, sau đó sẽ được nhân với một hệ số tương ứng, các câu trả lời ở cùng một lĩnh vực thì có cùng một hệ số. Điểm số tối đa của mỗi lĩnh vực là 6,0 điểm. Tổng số điểm tối đa là 36 điểm. Số điểm của đối tượng từ dưới 26,55 điểm được phân loại là có rối loạn chức năng tình dục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *